Menu

مهمترین عامل موفقیت در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان؛ تدوین برنامه ای کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آن

محمدحسین مسعودی: 

اهمیت داشتن یک برنامه کارآمد در هر امر مهمی تا آنجاست که در کلام بزرگان از هرگونه امکانات و مقدورات دیگر بالاتر شمرده شده است و موید این مطلب فرمایشی از امام علی (علیه السلام) است که فرمودند: ظرافت و دقّت در برنامه‏ ریزی بهتر از امكانات است. لذا كسانی كه دارای توان برنامه ‏ریزی هستند، در موارد بسیاری قادرند با امكانات ناچیز كارهای بزرگی را به انجام رسانند در حالی كه مدیران بی ‏برنامه، با امكانات بسیار وسیع ‏تر به چنین موفقیتی نائل نمی‏شوند!

سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، طبق ماده3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درجهت تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان (هفت رشته؛ عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی) در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف ذیل تشکیل شده اند:

    1- تقويت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌.

    2- تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌.

    3- تامين ‌موجبات‌ رشد و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور.

    4- ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رشد آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌.

    5- بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌.

    6- ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌.

    7- وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمينان ‌از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي‌ مناسب‌، آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌.

    8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي

    9- الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌.

    10- جلب ‌مشاركت‌ حرفه ‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه ‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور.

برابر ماده51 از آئیین نامه اجرایی قانون مذکور، اعضای هیئت مدیره هریک از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بعد از مجمع عمومی بعنوان بالاترین رکن در سازمانها ایفای وظیفه می نمایند که باتوجه به اختیارات آنها در تعیین اعضای دو رکن شورای انتظامی و بازرسی، جایگاه این رکن در میان سه رکن دیگر به طور محسوسی متمایز گردیده است تا جایی که برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که تحول در سیاستها و برنامه های اصلی سازمانها به دلیل قدرت اجرایی بالای اعضای هیئت مدیره و اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آنها به روی سایر ارکان، تنها با مشارکت حداکثری اعضاء در انتخابات هیئت مدیره سازمانهای مذکور که هر سه سال یکبار برگزار میشود، ایجاد خواهد شد.

ماده15 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بصورت مشخص 16 وظیفه ذیل را برای اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تعیین نموده است:

    1- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.

    2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

    3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.

    4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.

    5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.

    6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون.

    7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.

    8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.

    9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.

    10- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.

    11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.

    12- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.

    13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

    14- معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان.

    15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميگردد.

    16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايي معين ميشود.

آسیب شناسی انتخابات دوره  های اخیر نشان می دهد که مهمترین عامل عدم موفقیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در پیشبرد اهداف قانون، فقدان برنامه ای مورد انتظار از هیئت مدیره های مربوطه مبتنی بر درک صحیح از واقعیتهای موجود می باشد. البته در برخی سازمانها (همانند شورای مرکزی که در اجلاس هفدهم، خط مشی 17گانه را تهیه نمود)، برنامه هایی مصوب و بعضاً برای اجرا نیز ابلاغ شده اند ولی تکمیل کننده این مهم یعنی تعیین عوامل ارزیابی و نظارتی مناسب بر چگونگی اجرای برنامه های تدوین شده، در نظر گرفته نشده و همین امر موجب معطل ماندن آن برنامه ها یا اجرای نادرست آنها گردیده است.

اهتمام جدی و عملی به موضوع یاد شده در حوزه ساختمان، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زمینه تحقق بخشهای مغفول مانده از قانون که مهمترین آنها الزام حضور مجری ذیصلاح و تعاملات موثر برون سازمانی است، فراهم می گردد و از اتلاف هزینه های گزاف فعلی با افزایش کیفیت ساختمانها جلوگیری می شود و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن الگو قرار گرفتن افراد شایسته در مدیریت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، تلاش جهت افزایش کیفیت خدمات مهندسی ساختمان و تحقق نظام شایستگی در آن سازمانها فراهم می گردد.

امید است اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف باتوجه به تجارب حاصل از شش دوره این سازمانها و رشد عقلانی و منطقی جامعه مهندسی ساختمان به عنوان قشر تحصیل کرده و نخبه جامعه، از فرصت موجود در ایجاد تحول برنامه محور در سازمانهای مذکور استفاده نموده و ملاک انتخاب اعضای هیئت مدیره را در کنار داشتن صلاحیتهای مطلوب شخصیتی و تخصصی، داشتن برنامه ای هدفمند و کاربردی، توانایی در انجام کارهای گروهی، میزان پایداری در چالشها و مشکلات و همچنین پایبندی به اجرای برنامه ها و تعهدات ایشان قرار دهند و صرفاً به حرف و شعار کاندیداها اکتفا ننموده و نهایتاً با بصیرت لازم نقش پرشور و اثربخش خود را در انتخابات پیش رو ایفا نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید