Menu

اولویتی مهمتر از اصلاح ساختارهای نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد! چرا؟

محمدحسین مسعودی: 

در جوامع پیشرفته، اعتقاد بر این است که نیروی انسانی مهمترین نقش را در بین ارکان یک سازمان ایفاء می نماید و بر این اساس، مدیریتِ مجموعه ای از نیروهای انسانی به یک ساختار جهت ارائه عملکرد نیازمند است، البته الزاماً در مجموعه های دارای ساختار، مدیریت صحیح و شایسته وجود ندارد ولی به جرأت می توان گفت که طراحی و تنظیم یک ساختار مناسب می تواند شایسته سالاری را بر مجموعه حاکم و در نتیجه مدیریت آن مجموعه را هم یاری رساند اما بطور حتم مجموعه ای بدون ساختار یا دارای ساختار نامناسب و ضعیف، هرچند که مدیریت شایسته ای بر آن حاکم باشد ولی نمی توان در چنین مجموعه ای به ارائه عملکردهایی موفق و اقداماتی برنامه ریزی شده مستمر امیدوار بود.

 در طي سال هاي اخير طرحهاي سازماني بسيار زيادي برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان مورد پیشنهاد و بعضاً نیز به اجرا درآمده اند. در اين گذار، تغيير و تكامل ساختار سازماني محور تغييرات سازماني در دوره هاي مختلف را تشكيل داده است. درك جامع ساختار سازماني مستلزم آن است كه توجه داشته باشيم كه ساختار سازماني هم از اجزاء سخت و هم از اجزاء نرم تشكيل شده است.

 در حال حاضر الزامات همراه با عصر دانايي، موجب ظهور و توسعه سازمان هاي دانش محوري شده است كه برخي ويژگي هاي آنها تفاوت هايي اساسي با ساختارهاي سنتي سلسله مراتبي دارد. شايد مهمترين اين تفاوت ها نقش مهم و تعيين كننده ساختار غيررسمي در اين سازمان ها باشد كه در سازمان هاي سنتي كمتر به آن توجه شده است. در حالي كه توجه به آن براي موفقيت اين سازمان ها در مديريت موثر علم و عمل بسيار ضروري است.

  آنچه که تاکنون در سازمان های نظام مهندسی ساختمان مشاهده می گردد، وجود تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانی است لذا چنانچه بر این باوریم که محصول و خروجی این سازمان ها حداقل در بخش اجرایی باید یکسان باشد لذا وضعیت کنونی ساختارهای موجود قطعاً نمی توانند این خواسته را برآورده سازند. برای رفع این مشکل، باید ابتدا وضعیت عملکرد هریک از سازمان ها  بررسی گردد و بدینوسیله مشخص نمود کدام ساختارها توانسته اند کارآمد بوده و عملکرد ارائه نمایند و پس از آن کیفیت هرکدام از عملکردها را بررسی و نهایتاً نمونه های الگو استخراج گردند. این روش شاید لازم و بعضاً بهبودبخش وضعیت فعلی باشد ولی می تواند کافی نباشد و برای افزایش کیفی و تکمیل آن باید ساختارهای کارآمد مهندسی ساختمان در کشورهای پیشرفته را بررسی و بعضاً از خلاقیت نخبگان این عرصه برای طراحی ساختاری بومی و بهینه استفاده نمود.

منبع: راهبرمهندسان ساختمان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید